Covid 19 - Coronavirus

Meer weten

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW

Elk OCMW wordt beheerd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden door de Gemeenteraad om de zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, verkozen.

In Ganshoren heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het Vast Bureau belast met het dagelijks beheer en de beslissingen in verband met aanvragen om steun.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren telt 11 leden en wordt geleid door de Voorzitter die binnen de Raad verkozen wordt. De Voorzitter, thans de Heer Marco Van Dam, leidt de activiteiten van het OCMW en wordt belast met het uitvoeren van de beslissingen. Onder het gezag van de Raad staan de Secretaris en de Ontvanger. De Secretaris van het OCMW van Ganshoren is de Heer Alain Stiénon en de Ontvanger de Heer Marc Van den Bulcke. De Secretaris leidt het bestuur. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont de vergaderingen van de Raad bij echter zonder stemgerechtigd te zijn. De Secretaris zorgt voor het naleven van de wetten en de beslissingen van het OCMW en tekent samen met de Voorzitter alle documenten die door het OCMW opgesteld worden. De Ontvanger is belast met het beheer van de ontvangsten en de uitgaven van het OCMW. Hij zorgt ook voor het beheer van het OCMW-patrimonium.

Meer dan 150 personeelsleden dragen bovendien bij aan de goede werking van het OCMW: maatschappelijke assistenten, verplegend personeel, administratieve bedienden…