Oorlog in Oekraïne

Meer informatie

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om recht te hebben op het equivalente leefloon?

Het equivalente leefloon is financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon ( omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten :

1. Verblijven in België

De aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op het Belgisch grondgebied en beschikken over een verblijfsvergunning.

2. Noodtoestand

De aanvrager moet zich in een noodtoestand bevinden, dit wil zeggen dat hij niet in staat is om onderdak te vinden, zich te voeden, zich te kleden, zich te wassen of toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

Het equivalente leefloon kan eveneens verbonden worden aan bepaalde voorwaarden zoals beoogd door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie:

1. De werkbereidheid

De aanvrager moet zijn werkbereidheid bewijzen via een inschrijving als werkzoekende, door regelmatige bewijzen van werk zoeken, enz., tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

2. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen

De rechten laten gelden op de uitkeringen die hij kan genieten krachtens de sociale wetgeving (bv.: pensioen, werkloosheidsuitkering).

3. Uitputting van het recht op alimentatie

In dat geval kan het OCMW de aanvrager verplichten zijn rechten te doen gelden ten aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/echtgenote, ouders, kinderen).

Hoeveel bedraagt het equivalente leefloon?

De bedragen en categorieën van de sociale bijstand equivalent aan het leefloon zijn over het algemeen gelijk aan die van het leefloon.

Bestaat er aanvullende financiële bijstand?

Ja, in bepaalde gevallen kan het OCMW aanvullende financiële bijstand geven aan behoeftige personen en dit na een onderzoek. (Het kan gaan over een tenlastename van facturen voor energie, water,…) Het OCMW zal U indien nodig aanraden om in budgetbegeleiding te gaan om uw budget beter te kunnen beheren.