Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Mededeling ivm Coronavirus Covid-19

Toegankelijkheid van de Sociale Dienst

 

Wat kan het OCMW voor mij doen?

De dienstverlening door het OCMW gaat van een financiële bijstand tot tewerkstelling, gaat over thuiszorg, opname in een rusthuis of onthaaltehuis, over schuldbemiddeling en over psychosociale en juridische bijstand.

Het OCMW bestudeert elke aanvraag van maatschappelijke dienstverlening en stelt de meest aangepaste middelen voor om hieraan tegemoet te komen. Een van de prioriteiten van het OCMW is de sociaal-professionele inschakeling van de begunstigden van het leefloon of het equivalente leefloon.

Tot welk OCMW moet ik mij richten om hulp te vragen ?

Normaal gezien moet U uw vraag stellen bij het OCMW van de gemeente waar U effectief verblijft. Zo is het OCMW van Ganshoren enkel bevoegd voor de Ganshorenaren.

Indien U student bent, moet U zich richten tot de gemeente waar U ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Wat moet ik doen om hulp te verkrijgen van het OCMW ?

In geval van een nieuwe aanvraag

U kan zich van maandag tot vrijdag tussen 8 en 11u naar het OCMW begeven met alle nuttige documenten betreffende uw aanvraag. U zal ontvangen worden door een van onze maatschappelijke werkers van de algemene sociale dienst.

Tijdens een onderhoud onderzoekt de maatschappelijk werker de aanvraag tot bijstand en informeert hij de persoon in kwestie over zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle nodige elementen aanreiken voor het sociaal onderzoek. Let op, indien er moedwillig, onjuiste of onvolledige inlichtingen aan het OCMW verstrekt worden, kan de toegekende bijstand worden opgeschort of opgeheven, en desgevallend teruggevorderd worden.

Na het eerste administratief onderhoud krijgt de betrokken persoon een ontvangstbewijs dat als bewijs dient dat er een aanvraag tot bijstand ingediend werd.

Op basis van de verzamelde informatie stelt de maatschappelijk werker een verslag op. Dit verslag wordt voorgelegd aan het Vast Bureau. Het Vast Bureau neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag tot bijstand. We wijzen er U op dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om gehoord te worden op de dag dat zijn dossier behandeld wordt.

Er moet binnen de 30 dagen, die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand, een beslissing genomen worden. Deze beslissing moet vervolgens binnen de acht dagen betekend worden (het is te zeggen officieel meegedeeld worden).
Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of indien de beslissing niet binnen de voorziene termijn wordt genomen, kan de aanvrager in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van betekening of na de vaststelling dat er geen beslissing genomen werd.

Indien U reeds een geopend dossier hebt

U moet een afspraak maken met uw maatschappelijk werker, die U binnen de kortst mogelijke tijd zal ontvangen.