Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Waaruit bestaat het leefloon ?

Het recht op maatschappelijke integratie, vroeger ook het bestaansminimum genoemd, neemt concrete vorm aan door een tewerkstelling, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (gepaard met een contract) of door de toekenning van het leefloon.

Om te kunnen genieten van het recht op maatschappelijke integratie moet de aanvrager tegelijkertijd en onverminderd aan de volgende voorwaarden voldoen.

1. De nationaliteit

De aanvrager moet ofwel Belg zijn, staatloos zijn, erkend vluchteling zijn of vreemdeling die ingeschreven is in het bevolkingsregister (met andere woorden gevestigd zijn), burger zijn van de Europese Unie (of lid van zijn familie) die over een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden beschikt of recht hebben op de subsidiaire bescherming.

2. De leeftijd

Meerderjarig zijn, of minderjarig maar ontvoogd door het huwelijk, of ongehuwd minderjarig met één of meer kinderen ten laste, of minderjarig en zwanger zijn.

3. De verblijfplaats

Op gewone, permanente en legale wijze in België wonen.

4. Ontoereikende bestaansmiddelen

Niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven. Het OCMW berekent de bestaansmiddelen van de betrokken persoon overeenkomstig de reglementering. In bepaalde gevallen wordt er rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de personen waarmee de betrokken persoon samenwoont.

5. De werkbereidheid

De aanvrager moet bewijzen dat hij bereid is tot werken, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
Voor de studenten wordt de werkbereidheid geëvalueerd door de sociaal-professionele inschakelingsdienst.

6. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen

Zorgen dat de aanvrager recht heeft op de uitkeringen waarvan hij kan genieten krachtens de sociale wetgeving (bv.: pensioen, werkloosheidsuitkering).

7. Uitputting van het recht op alimentatie

In dit geval kan het OCMW de aanvrager verplichten zijn rechten te doen gelden ten aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/echtgenote, ouders, kinderen).

Hoeveel bedraagt het leefloon ?

De bedragen van het leefloon variëren naargelang de gezinssituatie van de betrokken persoon. Naast de indexering vormen deze bedragen regelmatig het voorwerp van een herwaardering.

Bedragen van het leefloon op 01/01/2021

Categorieën Bedragen per maand
Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste€ 1.330,74
Alleenstaande persoon€ 984,68
Samenwonende persoon€ 656,45

Waar wordt rekening mee gehouden bij de berekening van de inkomsten?

Het OCMW houdt rekening met uw bestaansmiddelen (inkomsten van roerende en onroerende goederen, sociale toelagen,…) en – onder bepaalde voorwaarden – met de bestaansmiddelen van de samenwonende personen (de partner, maar ook de ascendenten en descendenten) Het kan dan zijn dat U niet het volledige bedrag van het leefloon ontvangt gezien uw bestaansmiddelen verrekend worden in dit bedrag.

Wat gebeurt er wanneer ik een aanvraag voor financiële bijstand indien?

Er wordt een afspraak gemaakt. Tijdens het onderhoud onderzoekt de maatschappelijk werker de aanvraag tot bijstand en informeert U over uw rechten en plichten. U moet in ruil alle nodige elementen aanreiken voor het sociaal onderzoek.

Wat is de wachttijd om een financiële bijstand te ontvangen ?

Er moet binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand een beslissing genomen worden. Deze moet vervolgens binnen de acht dagen betekend worden (het is te zeggen officieel meegedeeld worden).